V roku 2009 pôjde na rozvoj informačného systému ÚDZS 11 miliónov Sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) plánuje v nasledujúcom roku výdavky vo výške 504,3 milióna Sk (16,7 milióna eur). Celkové príjmy úradu sa odhadujú na 997,9 milióna Sk (33,1 milióna eur), pričom v návrhu rozpočtu úradu na rok 2009, ktorý dnes vláda schvália, sa uvažuje so zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 473,1 milióna Sk (15,7 milióna eur). Transfer zo zdravotných poisťovní sa odhaduje vo výške 493,7 milióna Sk (16,4 milióna eur).

Ako sa uvádza v materiáli, navrhovaný rozpočet úradu sleduje jeho základné priority, ktorou je aj dokončenie budovania informačného systému s rozsiahlou databázou údajov. Úrad chce v nasledujúcom roku investovať do jeho zabezpečenia, ako sa aj softvérovo pripraviť na zapojenie sa do projektu elektronického zdravotníctva. Výdavky na rozvoj systému sa rozpočtujú vo výške 11 miliónov Sk (365.133 eur). Prioritou je aj modernizácia súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk spočívajúca v ich prístrojovom vybavení, priestorovom a materiálno-technickom zabezpečení. Bežné výdavky, medzi ktoré patria prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody poistného, tovary a služby a bežné transfery sú rozpočtované vo výške 451,1 milióna Sk (14,97 milióna eur). V roku 2009 sa predpokladá priemerný počet zamestnancov 533, z čoho 221 predstavujú zamestnanci súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: