Náklady zamestnávateľov by sa mali od mája znížiť

Náklady zamestnávateľov by sa mali od mája znížiť. V reakcii na svetovú finančnú a hospodársku krízu to v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Právnou normou chce dosiahnuť, aby tí, ktorí zamestnávajú menej ako 50 ľudí nevykonávajúcich rizikové práce, nemuseli mať zmluvu s tímom pracovnej zdravotnej služby, ale len s lekárom alebo verejným zdravotníkom s určenou špecializáciou. Návrh novely zákona dnes parlament posunul do druhého čítania.

Legislatívna úprava prináša i doplnenie poskytovania výpisu zo zdravotnej dokumentácie všeobecným lekárom okrem ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka aj lekárovi pracovnej zdravotnej služby v rozsahu vyžiadania a naopak. Vzájomným poskytovaním údajov sa má predísť duplicitným vyšetreniam. Nemalo by sa tiež zabudnúť na prípadné závažné kontraindikácie pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou rekondičných pobytov návrh zákona alternatívnym spôsobom upravuje aj poskytovanie rehabilitácie v súvislosti s prácou pre zamestnancov. Alternatívou k pobytovej forme rekondičného pobytu má byť rehabilitácia v súvislosti s prácou poskytovaná priebežne počas vykonávania rizikovej práce. V rámci nej zamestnávateľ nebude musieť zamestnancovi zabezpečovať a uhrádzať ubytovanie, celodenné stravovanie a cestovné náklady mimo miesta bydliska.

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad. Zamestnávateľ si ju môže zabezpečiť vlastnými odbornými zamestnancami alebo môže zmluvne dohodnúť jej vykonávanie dodávateľským spôsobom s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá má oprávnenie vydané na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: