Zdravotníci môžu na ďalšie vzdelávanie získať prostriedky z eurofondov

Slovenskí zdravotníci môžu na svoje ďalšie vzdelávanie získať prostriedky z eurofondov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (OPV) dnes totiž zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve.

Ako rezort informuje na svojej internetovej stránke, výzva je zameraná na podporu zvyšovania profesionality odborných činností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom sústavného vzdelávania s možnosťou využitia elektronických a iných foriem ďalšieho vzdelávania. "Aktivity projektov môžu byť sekundárne zamerané aj na tvorbu a aktualizáciu vzdelávacích programov sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve," vysvetľuje ministerstvo. Oprávnenými žiadateľmi sú rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, súkromné vzdelávacie inštitúcie, odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve, stavovské organizácie v zdravotníctve a právnické osoby, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP, tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR, vyčlenená na túto výzvu predstavuje 15 miliónov eur. Minimálna výška NFP jednému žiadateľovi na jeden projekt je 500.000 eur a maximálna výška je 2 milióny eur. Dĺžka trvania aktivít projektu je určená maximálne na 24 mesiacov. Výzva je časovo ohraničená, dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 15. marec 2011. Ministerstvo zároveň odporúča žiadateľom o NFP, aby sa vzhľadom na špecifickosť vyhlásenej výzvy zúčastnili na informačných seminároch k výzve, ktoré sa budú konať v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: