korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Všeobecné podmienky používania a ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Podmienky“)

Článok I. Pojmy

 1. Prevádzkovateľ - obchodná spoločnosť SKY Investments s.r.o.
 2. Používateľ - používateľ/ka internetového portálu ZZZ.sk ktorý je prevádzkovaný Prevádzkovateľom.
 3. Registrácia - vytvorenie užívateľského účtu Používateľom na internetovom portáli ZZZ.sk, ktorý je prevádzkovaný Prevádzkovateľom.

Článok II. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál za účelom poskytovania rád ohľadne možných zdravotných problémov, zdravotných stavov a iných zdravotných komplikácií a odporúčaní. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ poskytuje za týmto účelom len priestor a nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť a odbornosť názorov a vyjadrení prezentovaných na Portáli bez ohľadu či zo strany toho ktorého Používateľa alebo lekára. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie a rady uvedené na Portáli.
 2. Používateľ berie na vedomie, že odporúčania a názory lekárov zverejnené na portáli, sú odporúčaniami, ktoré boli poskytnuté len na základe slovného a subjektívneho popisu toho ktorého Používateľa a v žiadnom prípade nespĺňajú a nenahrádzajú odborné posúdenie a nález, ktorý by bol zistený v prípade riadneho odborného vyšetrenia v zdravotníckom zariadení.
 3. Príspevky Používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný tým ktorým Používateľom vyjadrujú názory výlučne len toho ktorého Používateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, porušenie autorských práv, práv k obchodnému menu, či práv na ochranu osobnosti, ako ani za ich vhodnosť, pravdivosť, účelnosť alebo odbornosť.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa alebo túto dočasne obmedziť, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť činnosť Portálu dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne, kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu a jeho služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, ako aj vykonávať iné úkony a práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi vznikne alebo môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia užívateľského účtu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a kontrolovať všetky príspevky Používateľov a aj bez upozornenia ich kedykoľvek odstrániť, a to aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť, vierohodnosť či odbornosť žiadneho príspevok uvedeného na Portáli.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnení archivovať kópie príspevkov toho ktorého Používateľa a zabezpečiť, aby obsah Portálu a príspevkov bol predmetom rôznych vyhľadávacích programov.
 7. V prípade, ak Prevádzkovateľovi bude uložená sankcia či iná pokuta zo strany ako štátnych tak samosprávnych orgánov alebo mu vznikne iná ujma, to všetko v dôsledku vyjadrení či iných aktivít Používateľa na Portáli, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto sankciu, škodu alebo ujmu si v plnom rozsahu vymáhať od tohto Používateľa, ktorý sa zaväzuje ju v tomto prípade v plnom rozsahu nahradiť.
 8. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu.

Článok III. Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Používateľ Portálu nesmie:
  • používať vulgarizmy či iné slovné spojenia alebo iné slovné, číselné, obrazové alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je vulgarizmom alebo je v rozpore s morálkou a etikou, ako aj šíriť materiály, postoje alebo myšlienky s takýmto obsahom,
  • používať vyhrážky a osobné útoky voči iným Používateľom, lekárom, Prevádzkovateľovi a/alebo tretím osobám,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • propagovať alebo naopak poškodzovať inú fyzickú alebo právnickú osobu alebo jej/ich výrobky alebo služby,
  • propagovať alebo naopak poškodzovať politickú stranu alebo jej členov,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k diskriminácii alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • zverejňovať osobné údaje o tretích osobách, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas, pričom dané je povinný Používateľ kedykoľvek na žiadosť Prevádzkovateľa preukázať;

  Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za porušenie práv tretích osôb, najmä nie však výlučne za zverejnenie ich osobných údajov vrátane zdravotného stavu, ku ktorým im výslovne tretia osoba neudelila súhlas, za poškodzovanie ich mena/obchodného mena, ich občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, prejavov osobnej povahy či poškodzovania dobrej povesti.

 3. Používateľ je povinný pri opise zdravotného stavu postupovať vecne, t.j. skutkovo opísať zdravotné problémy a komplikácie a nepoužívať subjektívne názory alebo hodnotenie lekárov, ktorí v minulosti alebo v súčasnosti či priamo na Portáli vykonali akýkoľvek zdravotný zákrok alebo zverejnili svoj názor na ten ktorý zdravotný problém.
 4. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Portáli a za akékoľvek informácie, ktoré o sebe a o svojom zdravotnom stave zverejní na Portáli, nakoľko Portál je verejný a má k nemu prístup neobmedzený počet tretích osôb. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za údaje, ktoré ako Prevádzkovateľovi tak tretím osobám o svojej osobe poskytne, teda ako za rozsah osobných údajov, tak údajov o svojom zdravotnom stave či iných súkromných a intímnych údajov.
 5. Používateľmá právo kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie jeho registrácie.
 6. Používateľovi nevzniká za akýkoľvek jeho príspevok zverejnený na Portáli odmena.

Článok IV. Osobné údaje, reklama, cookies

 1. Používateľ pri registrácii na Portáli dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania Portálu, konkrétne e-mail, pohlavie, dátum narodenia, lokalita, prípadne meno a priezvisko, pokiaľ tieto uvedie ako svoje prihlasovacie meno, a to za účelom lepšieho fungovania webu a cielenia reklamy.
 2. Na základe registrácie, Prevádzkovateľ, t.j. obchodná spoločnosť SKY Investments s.r.o. zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo Používateľa identifikovať a iné informácie, pokiaľ ich Používateľ dobrovoľne poskytne Prevádzkovateľovi pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr. V prípade, že súčasťou e-mailovej adresy bude meno a priezvisko alebo iné údaje, ktoré sú spôsobilé identifikovať konkrétneho Používateľa, Používateľ poskytuje súhlas Prevádzkovateľovi aj na spracovanie mena a priezviska Používateľa, či iných označení Používateľa, ktoré sú spôsobilé Používateľa jednoznačne identifikovať. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za údaje, ktoré Prevádzkovateľovi o svojej osobe poskytne.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby trvania registrácie Používateľa.
 4. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený v tomto prípade zrušiť Používateľovi registráciu, nakoľko niektoré z údajov sú pre registráciu Používateľ a nevyhnutné.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje nasledovným tretím stranám a príjemcom: prevádzkovateľovi resp. všetkým prevádzkovateľom sociálnej siete facebook.com a ich majetkovo a zmluvne prepojeným spoločnostiam,
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje o Používateľovi v súlade so zákonom aj štátnym orgánom a orgánom územnej správy a samosprávy.
 7. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa žiadať informácie uvedené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 týchto Podmienok, pričom tam kde sa spomína dotknutá osoba myslí sa tým Používateľa tam kde sa hovorí o prevádzkovateľovi, myslí sa tým Prevádzkovateľ.
 8. Používateľ označením políčka „súhlasím so všeobecnými podmienkami používania a ochrany osobných údajov“ pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr výslovne udelil súhlas, aby mu Prevádzkovateľ zasielal reklamu a iné komerčné informácie, a to ako o Prevádzkovateľovi, jeho službách a tovaroch, o aktivitách spoločností SKY Investments s.r.o. tak o jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Označenie predmetného políčka sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním reklamy a inej komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na Portáli alebo v každej reklame či inej komerčnej komunikácii. Ak Používateľ odvolá súhlas so zasielaním reklamy a inej komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby Prevádzkovateľom.
 9. Používateľ, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, vstupom na Portál a jeho používaním udeľuje výslovný súhlas s tzv. funkciou cookies, t.j. súhlas s tým, že Portál:
  1. si zapamätá konkrétne údaje Používateľa, ktoré Používateľ zadal a vykonal na Portáli (napr. meno Používateľa, iné údaje, vykonané voľby Používateľa na Portáli), čím Používateľovi je umožnené využívať rozšírené funkcie Portálu, resp. je mu umožnené, aby na Portáli sa automaticky zobrazovali pre Používateľa osobnejšie informácie a funkcie;
  2. si zapamätá zmeny, ktoré Používateľ vykonal v nastaveniach Portálu (farba, písmo, poradie stránok, vzhľad stránok a iné);
  3. sleduje správanie Používateľa na Portáli za účelom:
   1. poskytnutia informácií o konkrétnych tovaroch a službách, o ktoré Používateľ prejavil na Portáli záujem prezeraním si týchto konkrétnych tovarov a služieb či iných informácií (prezeraním konkrétnych videí, komentárov, vyhľadávaním konkrétnych výrazov a pod.), čím je umožnené, aby sa Používateľovi na webezobrazovala reklama cielená na Používateľa (tzv. reklamné cookies), alebo,
   2. vyhodnotenia efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovania počtu Používateľov, ktorých zaujala.
   3. poskytnutia informácií o správaní Používateľa na Portáli tretím subjektom a ich reklamným partnerom a dodávateľom, najmä, nie však výlučne, spoločnosti Google Inc., ktoré následne používajú súbory cookies k zobrazovaniu reklám na základe predchádzajúcich návštev Používateľa na Portáli alebo aj iných weboch, pokiaľ Používateľ zobrazovanie externých reklám neodhlási,
 10. Používateľ je oprávnený kedykoľvek súbory cookies odmietnuť tým, že zablokuje cookies v nastaveniach svojho webového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.), na konkrétnych web stránkach, pokiaľ tieto web stránky uvedenú možnosť ponúkajú, ako aj na Portáli, pričom berie na vedomie, že v tomto prípade Portál nemusí pracovať správne, resp. môže sa stať pre Používateľa úplne nefunkčným. Rovnako Používateľ môže deaktivovať používanie súborov cookies aj pre dodávateľov tretích strán, viac na www.aboutads.info.
 11. Používateľ berie na vedomie, že Portál používa aj tzv. plug-in sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. Používateľ užívaním Portálu súhlasí s tým, že Portál je prepojený so servermi siete Facebook a odošle im informácie o tom, aké aktivity Používateľ na Portáli vykonal. V prípade, ak Používateľ má na facebook.com vytvorený účet, tieto informácie Facebook priradí k účtu Používateľ a v sieti Facebook. Ak Používateľ využije aj funkciu plug-in (napr. vloženie komentára, vloženie inej reakcie ako Like a pod.) tieto informácie sa zobrazia na „nástenke“ Používateľa v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, právach Používateľa a o ochrane súkromia sú na webových stránkach spoločnosti Facebook.

Článok V. Autorské práva, ochrana osobnostných práv

 1. V prípade, že Používateľ uverení na Portáli príspevky obsahujúce také informácie, fotografie, videá či iné prvky, ktoré sú chránené ako autorské dielo, uverejnením dáva zároveň Prevádzkovateľovi licenciu s nasledovnými podmienkami: na použitie diela na všetky známe spôsoby použitia v čase uverejnenia príspevku, najmä na zverejnenie, úpravu, spracovanie do iného diela, kopírovanie, rozširovanie, licencia je neobmedzená a Používateľ ju udeľuje bezodplatne.
 2. V prípade, že príspevok bude obsahovať také časti, ktoré sú autorským dielom inej osoby, Používateľ uverejnením potvrdzuje, že Používateľ má všetky potrebné súhlasy/licencie od takejto tretej osoby, na zverejnenie takéhoto diela na Portáli a na udelenie licencie podľa bodu 1 tohto článku. V prípade preukázania opaku, Používateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré Prevádzkovateľovi vzniknú, najmä nahradí všetky odmeny, sankcie, poplatky, ktoré Prevádzkovateľ tretej osobe uhradí.
 3. V prípade, že Používateľ uverení na Portály príspevky obsahujúce také informácie, fotografie, videá či iné prvky, ktoré sú chránené ako súčasť práva na ochranu osobnosti, uverejnením dáva zároveň súhlas so zverejnením predmetného príspevku na Portáli, a zároveň (najmä § 12 Občianskeho zákonníka) potvrdzuje, že pokiaľ sa príspevok týka tretej osoby, čo i len sčasti, má Používateľ všetky potrebné súhlasy takejto tretej osoby, ktorej sa príspevok dotýka na umiestnenie príspevku na Portál.
 4. Používateľ plne zodpovedá za porušenie práv tretích osôb na ochranu súkromia, ktoré spôsobí svojimi príspevkami, pričom je Prevádzkovateľovi povinný nahradiť všetky škody a náklady, ktoré Prevádzkovateľovi v súvislosti s uplatnením si práv poškodenej osoby vzniknú (napr. náklady na náhradu škody, odškodnenie, zadosťučinenie, náklady právneho zastúpenia, náklady prípadného súdneho konania a iné). Upozorňujeme, že pri vložení obrázku/fotografie zodpovedáte za dodržanie autorských práv a GDPR.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli.
 2. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10. 10. 2016 a boli doplňované 22. 5. 2020

Príloha č. 1: Práva Používateľa podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov